Rimljanima 7:15­-25

Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na što mrzim ono činim. Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar. A ovo više ja ne činim nego grijeh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu. Jer htjeti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro šta hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. A kad činim ono što neću, već ja to ne činim nego grijeh koji živi u meni. Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni. Jer imam radost u zakonu Božijemu po unutrašnjemu čovjeku;  Ali vidim drugi zakon u udima svojima, koji se suproti zakonu uma mojega, i zarobljava me zakonom grjehovnijem koji je u udima mojima. Ja nesrećni čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove? Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Tako dakle ja sam umom svojijem služim zakonu Božijemu a tijelom zakonu grjehovnome.

Rimljanima 8:1,2

Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po tijelu nego po Duhu. Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grjehovnoga i smrti.

Čest slučaj hrišćana je neprestana borba sa grehom i konstantna frustriranost pri svakom novom padu. Hrišćani prilikom pada u greh osećaju svoju pokvarenost i gnušaju se sebe. Ovo je zaista bolno iskustvo. To iskustvo donosi sa sobom i problem. Mnogi vernici ne shvataju šta je greh u suštini. Neki tvrde da se greh može izbeći tako što mu se usprotive i onda se trude iz sve snage protiv iskušenja. Drugi tvrde da se može pobediti i onda se konstantno bore sa njim. Trećima se greh gadi tj manje im je privlačan, ali on i dalje ostaje prisutan. Sve je ovo zasnovano na ljudskoj volji i na ljudskoj snazi. Ove ljudske metode nisu ni božija reč, ni božije učenje i ne mogu doneti pobedu. Božija reč nam ne govori da trebamo pobediti greh, već da trebamo doživeti oslobođenje od greha. Da dobijemo slobodu od greha. Greh je sila koja nas drži u ropstvu. Sila zakona.Stih 23 koj govori o zakonu u udovima i u telu, o zakonu greha je ključ. Dakle greh nije neka usputna stvar. Zakon je sila koja je konstantna. Pavle iako želi da pobedi greh, on doživljava
potpuni neuspeh i kaže da ga zakon tela porobljava. Pobeda se ne nalazi u hoću, neću, želim i ne želim. Pobede nema na putu ljudske volje i želje. Ako je greh zakon, uzaludno je želeti i ljudska volja nema snagu.

Volja je čovekova unutrašnja sila, dok je zakon prirodna sila. Oboje su sile. Zemlja ima silu gravitacije. Ta sila gravitacije je zakon, jer konstantno deluje. Ono što nije periodično, ono što je konstantno to je zakon, nešto poput dogme. Nešto što je periodično, smatra se istorijskim slučajem, dok nešto što ima konstantu smatra se zakonom, dakle greh je zakon po Pavlovim rečima, zakon tela.

Zakon gravitacije kaže ovako, ukoliko ispustimo predmet, on će po inerciji uvek pasti na dole. To se zove sila ili zakon gravitacije. To se dešava u Srbiji, na Madagaskaru, u Japanu kao i bilo gde na planeti. Isto je i sa grehom, on deluje kao zakon unutar svakog čoveka. Ukoliko bi gravitacija delovala periodično, onda to ne bi bio zakon. Znači greh je nešto što konstantno deluje u našim telima. Ukoliko neko napravi neki zločin, njega tereti zakon. Svako ko čini zločin, podložan je zakonu, bez izuzetka. Iza zakona gravitacije stoji prirodna sila koja vuče predmet na dole. Kao i iza zakona greha, postoji sila pale prirode koja čoveka vuče u greh. Ukoliko uzmete jedan predmet, otprilike težak pola kilograma i držite ga u ruci, ruka će polako slabiti i na kraju ćete taj predmet ispustiti i on će uvek završiti dole gde ga gravitacija
vuče. Dakle, Vaša volja je volja da držite predmet i ta volja popusti jer nestane snage i predmet završi pod zakonom gravitacije. Dolazimo do zaključka da se voljom ne možemo boriti protiv sile i zakona greha.

Rimljanima 8:2 nam govori da postoji zakon Duha i Sila Hrista kojom se možemo boriti protiv sile i zakona greha. To se zove oslobođenje. sloboda od greha. Kao što zakon greha ima silu palog čoveka, tako i zakon Duha ima silu Svetog Duha. A reč nam kaže da je Hrist pobedio greh na krstu i to je ono što nas može učiniti slobodnima.